P : Jakie opcje można znaleźć w pliku raidenftpd.ini?

O : Plik ten znajdziesz w katalogu programowym RaidenFTPD, został on stworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji raidenftpd.exe, praktycznie wraz z każdą nową wersją aplikacji dodawane są do tego pliku nowe opcje, poniżej zaś znajdziesz listę opcji dla wersji programu RaidenFTPD v2.2 build 965+

[SYSTEM]

START_MINIMIZE=0 (uruchom program RaidenFTPD w postaci zminimalizowanej 0=nie 1=tak 2=uruchom jako niewidoczny)

LOG_SCREEN=1 (wyświetlaj logowanie na ekranie 0=nie 1=tak)

URL_DECODE=0 (włącz dekodowanie adresów url np.: przetwórz "%20" na znak spacji, 0=nie 1=tak)

USE_ACL=1(używaj pliku określającego właściciela raidenftpd.acl, 0=nie 1=tak; ostrzeżenie - lepiej tej opcji nie wyłączać)

ALLOW_P@SW=1(zamieniaj komendy P@SW na PASV, stosowane przy niektórych typach routerów obarczonych błędem P@SW)


[DEFAULTS]

ADDUSER_LOGINS=2 (domyślna  max liczba dopuszczalnych logowań, kiedy używasz komendy "site adduser", 0~9)

ADDUSER_RATIO=3 (domyślny współczynnik stosunku UPL/DOWNL, kiedy używasz komendy  "adduser command" , 0~9 , 0 oznacza brak limitu)

ADDUSER_MBCRED=0 (domyślna początkowa ilość kredytów w MB przyznawana użytkownikowi, kiedy używasz komendy "site adduser", wartość całkowita)

ADDUSER_NOIPCHK=0 (aby wyłączyć sprawdzanie adresu IP dla użytkownika, kiedy używasz komendy "site adduser", 0=włączone 1=wyłączone)

ADDUSER_LEVEL=3 (domyślny poziom użytkownika, kiedy używasz komendy "site adduser", 0=root 1=super 2=normal 3=guest)

ADDUSER_COMMENT=NOT SET (domyślny komentarz użytkownika, kiedy używasz komendy "site adduser" , <30 znaków, "dziwne" znaki nie powinny zostać użyte)

ADDUSER_SELFKILL=0 (domyślna wartość dla użytkownika określająca możliwość zakończenia własnej sesji, kiedy używasz komendy "site adduser" , 0=nie zezwalaj 1=pozwól)

ADDUSER_PASSTYPE=0 (domyślny rodzaj hasła, 0=normalne , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=wymuszaj SSL , 7=jakiekolwiek haslo)

SU_CAN_DELUSER=0 (zezwól użytkownikom o poziomie "super" na kasowanie innych użytkowników z tej samej grupy, 0=nie 1=tak)

SHOW_TOP_HEADER=1 (wyświetlaj nagłówek i stopkę kiedy używasz komendy "site utop/dtop", ustaw wartość 0, co pozwoli Ci stworzyć własny nagłówek)

STAT_MAX_ROWS=10 (max ilość rzędów podczas wyświetlania informacji o użytkownikach, którzy tygodniowo/miesięcznie załadowali/pobrali najwięcej danych)

DUPE_MAXROWS=6 (max ilość rzędów podczas wyświetlania wyników polecenia "site dupe/srch")

CH_OWN_PASS=1(pozwól użytkownikom o poziomie "normal" na zmianę ich hasła przy użyciu komendy "site chpass", 0=nie 1=tak)

SHOW_DIR_SIZE=0 (ustaw na 1, a kiedy klient ftp będzie wyświetlał zawartość katalogów, ich rozmiar będzie wyświetlany !!wolniej!!)

TRIGGER_EVENT_UNDER_HIDDEN_PATH=0 (ustaw na 1, a wywołanie zdarzenie będzie miało miejsce nawet, kiedy będziesz znajdował się w ukrytym katalogu, którego nie pokaże komenda "site who")

DEF_PRELOGIN_LINE=Please enter your login name now (domyślna prośba o wprowadzenie nazwy użytkownika)

DEF_LISTED_LINE=Transfer finished successfully. Data connection closed (domyślna wiadomość wyświetlana po wylistowaniu zawartości katalogów)

WARNING_ON_NO_ROOT=1 (ustaw na 0 jeśli nie chcesz aby wyświetlany był komunikat o braku ścieżki głównej kiedy użytkownik loguje się w systemie)

LARGE_USER_DB=0 (ustaw na 1 jeśli masz wielu użytkowników, zwykle > 300 użytkowników, plik użytkownika realtime disk sync zostanie wyłączony)

DISABLE_UD_TOPS=0 (ustaw na 1 żeby wyłączyć utop/dtop, jeśli masz więcej niż 500 użytkowników możesz chcieć wyłączyć tą opcję)

SHOW_DIR_SIZE_UNC=0 (ustaw na 1 aby wyświetlać rozmiar katalogów nawet jeśli ścieżka znajduje się pod UNC , uwaga : bardzo wolne)

AUTO_FIX_SFV=0 (jeśli wartość ustawiona na 1, uszkodzone pliki .sfv będą automatycznie naprawiane)

AUTO_DEL_GCID=0 (jeśli wartość ustawiona na 1, automatycznie usuwane będą pliki *.gcid (żeby zdebugować skrypt, ustaw wartość na 0)

TRIGGER_EXT_SCMD_FOR_INT_SCMD=0 (jeśli ustawione na 1, zewnętrzne polecenia "site" będą wywoływane nawet, jeśli zostały obsłużone wewnątrz systemu)

RENAME_BAD_FILE=1 (ustaw na 0 jeśli nie chcesz, żeby nazwa uszkodzonych plików była zmieniana na .bad)

DUPECHK_CHK_FILE=1 (ustaw na 1 jeśli chcesz by sprawdzanie duplikatów odbywało się poprzez sprawdzanie nazw plików, domyślna wartość to  1, ustaw na 0 aby wyłączyć)

DUPECHK_ALSO_CHK_DIR=1 (ustaw na 1 jeśli chcesz by sprawdzanie duplikatów odbywało się dodatkowo poprzez sprawdzanie nazw katalogów)

TRIGGER_SITEMOVE_FIRST=0 (ustaw na 1 i zdarzenie "site move" zostanie wywołane zanim program RaidenFTPD wykona przesunięcie plików pomiędzy katalogami)

SCRIPT_TIMEOUT=1 (ustaw na 0, aby wykonywanie skryptów nie było ograniczone czasem wynoszącym 120 sekund)

ze względu na fakt, że cześć opcji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, nie wszystkie opcje posiadają odpowiedniki w graficznym interface'ie użytkownika (GUI) programu RaidenFTPD .

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/07/22